Bestuur / Activiteiten

Bestuur en beheer

Pastorale team
Administrator:Mgr. Vicaris A.J. van Deelen

Pastor Jouri Konchenko-Lennarth SDB, jouril@hotmail.com 06-45144377

Diaken Steef Lokken, diakensteef@gmail.com 06-33385875

Diaken drs. R.H. Dits

Parochiebestuur
De kerk van de H. Antonius van Padua maakt deel uit van de Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, die wordt gevormd door de RK kerken van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet Spijkenisse, Rhoon en Rozenburg. De parochie wordt bestuurd door het Parochiebestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 6 afzonderlijke kerken. Voor elk van de zes kerken is er een Locatieraad, voor de materiële zaken en een onderdeel daarvan is de Pastoraatgroep, voor de meer spirituele zaken.

Samenstelling parochiebestuur: (email: bestuur@rk-npg.nl)
Voorzitter: Mgr. Vicaris A.J. van Deelen
Vicevoorzitter: dhr. J.M.V. van Vilsteren
Secretaris: mevr. P.F.. Boender, email: centraal@rk-npg.nl
Penningmeester: dhr. T.A. Philippa
Lid: mevr. B.W.M.L. van der Loos-van Adrichem
Lid: mevr. T. van Schaijk-Joyce
Het centraal secretariaat is bereikbaar
van maandag t/m donderdag van 08.00-13.00 op 06-51115724

Locatieraad Antonius van Padua
De beheercommissie heeft een faciliterende taak. Zij is verantwoordelijk voor ondermeer geld en gebouwen. De Locatieraad wordt gevormd door:
Voorzitter: dhr. F. Verwater (voorzitter@antoniusvanpadua.com)
Secretaris: mevr. M. Hoge (secretaris@antoniusvanpadua.com)
Budgethouder: VACANT
Lid technische zaken: dhr. J.M.V. van Vilsteren
Lid vrijwilligerszaken: mevr. M Kreutzer (en ledenadministratie)
Pastoraatgroep Antonius van Padua
De pastoraatgroep heeft als hoofdtaak de afstand tussen parochianen en het pastoraal team te overbruggen. De pastoraatgroep moet de spreekbuis vormen van en naar de parochianen. Zij kijken en luisteren zo goed als mogelijk naar wat er in onze locale geloofsgemeenschap leeft. Veel zaken kunnen zij zelf ter hand nemen, maar als het om kwesties gaat, waarbij ook het pastorale team betrokken moet worden, dan worden deze in een vergadering met het pastorale team naar voren gebracht en van advies voorzien. De uiteindelijke beslissing ligt dan bij de pastoor. Op dit moment bestaat de pastoraatgroep uit
mevr. M. Volk (liturgie, catechese / doop / 1e H.Com / Vormsel / Huwelijk ) tel: 313026 – 06-53705065
mevr. M. Kreutzer (diaconie / ziekenzalving / uitvaarten) tel: 314163 – 06-12267111
Mevr. G. de Wit (Caritas / ouderenzorg) tel.: 0181-507982
Mevr. G. Spijker

Activiteiten
In de kerk zijn veel activiteiten opgezet, die allemaal door vrijwilligers uit de parochie verzorgd worden. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in Jeugd, Spiritualiteit, Diaconie, Verzorging kerk en Overige activiteiten.
Voor informatie kunt U direct contact opnemen met de genoemde contactpersoon,
of per mail: pastorie@antoniusvanpadua.com (de mail wordt alleen op werkdagen en niet elke dag gelezen)

Jeugdactiviteiten

Eerste Heilige Communie groep:
Deze bereidt de kinderen voor op dit sacrament gedurende 10 lessen.
De werkgroep start haar activiteiten in januari.
Contactpersoon mevr. K. de Jel, tel: 06-2246 6669

Jongerengroep:
Bedenkt voor en met jongeren vanaf de brugklas-leeftijd activiteiten en thema-avonden, die hun belangstelling hebben. Deze vinden plaats in Brielle, waar ook de jongeren uit Hellevoetsluis welkom zijn.
Contactpersoon mevr. B. van der Loos, tel: 06-15286157 (10age7, Brielle)

Kinderwoorddienst groep:
Deze verzorgt iedere tweede zondag van de maand, tijdens het eerste gedeelte van de Heilige Mis een nevendienst in de parochiezaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Contactpersoon: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Catechesegroep: (tijdelijk geen activiteiten)
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Spiritualiteit

Gebedsgroep:
Deze komt elke 1e en 3e woensdag van de maand bijeen van 19.30 tot 22.00 uur. In de maand juli en augustus komt men i.v.m. de schoolvakanties maar éénmaal samen. Contactpersoon mevr. Th. van Schaijk tel: 311806 en dhr. J. v.d.Noort. tel: 06-48115796

Diaconie

Aanvragen doop/1e H.Communie/vormsel en huwelijk:
Verzoeken hiertoe indienen bij mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065 of: Secretariaat parochie NPG, email: centraal@rk-npg.nl tel 06-51115724

Melden overlijden:

Dit kan via de noodtelefoon: 06-3097 5817 (dagelijks van 08.00-20.00 uur)

Seniorenvieringen: (tijdelijk geen activiteiten)
Elke derde woensdag van de maand is er om 10.00 uur een H.Mis. Deze H.Mis is in de parochiezaal. De overige woensdagen is de viering om 10.00 uur in de kerk
Wanneer het in de parochiezaal is, is het speciaal voor senioren. Daarna is er dan een gezellig samenzijn. Autovervoer kan op verzoek geregeld worden.
Voor informatie over dit vervoer
: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Werkgroep Caritas:
Deze schenkt op discrete wijze aandacht aan concrete noden en behoeften van parochianen en inwoners van Hellevoetsluis.
Contactpersoon mevr. J.M.Heins-v.Stijn, tel: 314172

Rouw- en Verliesgroep:
Deze werkgroep schenkt aandacht aan nabestaanden na overlijden van een dierbare wanneer er een kerkelijke uitvaart heeft plaatsgevonden.
Contactpersoon mevr. M. Hoge (secretaris@antoniusvanpadua.com)

Ziekencommunie:
Indien u wegens ziekte of verblijf in ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis de communie wilt ontvangen kunt u verzoeken daartoe (laten) indienen bij mevr. M. Kreutzer. Tel: 314163

Zieken en ouderen werkgroep:
Deze draagt zorg voor huisbezoeken, een attentie bij verjaardag, kerst, jubileum en thuiskomst uit het ziekenhuis. Hiervoor kunnen familieleden contact opnemen met:
Contactpersoon mevr. G. de Wit tel: 507982

Ziekenzalving:
In noodgevallen kunt u gebruikmaken van het noodnummer, tel: 06-30 97 58 17
Indien niet dringend via mail: voorzitter@antoniusvanpadua.com

Verzorging kerk en vieringen

Bloemversiergroep:
Deze verzorgt de bloemen in de kerk.
Contactpersoon dhr. F.Verwater, tel: 624639

Schoonmaakgroep:
Maakt gemiddeld 6 maal per jaar het interieur van de kerk schoon.
Contactpersoon mevr. J.Tromp, tel: 315751

Verzorging kerktuinen:
Contactpersoon dhr. B. Stalpers.

Overige activiteiten

Actie kerkbalans:
Hierbij wordt éénmaal per jaar in de maand januari de envelop van de kerkbalans op de huisadressen van parochianen aangeboden en in de week daarop weer opgehaald.
Contactpersoon mevr. K. de Jel-Rutten tel: 06-2246 6669

Koffiegroep:
Deze verleent steun aan parochie bijeenkomsten in samenwerking met andere werkgroepen ter bevordering van de kontakten binnen de parochie gemeenschap.
Contactpersoon mevr. K. de Jel tel: 06-2246 6669

Koren:

Antoniuskoor, repeteert in de kerk op dinsdagavond van 19.15-20.30 uur
Contactpersoon: dirigent/organist dhr. T.Kloeg, tel: 630759
Praisekoor, (tijdelijk geen activiteiten)repeteert op donderdagavond vanaf 20.00 uur in de kerk of parochiezaal
Contact:
joyfull-family@live.nlof dennis.npg@gmail.com

Kosters:
Dragen zorg voor het in gereedheid brengen van alle noodzakelijkheden ten behoeve van de liturgische vieringen.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Lectoren:
Bieden ondersteuning tijdens de weekendvieringen.
Contactpersoon dhr F. Verwater, tel: 624639

Parochiebibliotheek:
Contactpersoon VACANT

Parochienieuws:
Pieckfijn Parochienieuws is de naam van parochieblad van onze parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. De laatste uitgave van dit Parochieblad vindt u elders op deze website.
Contact: redactie@antoniusvanpadua.comVragen over de bezorging: mevr. K. de Jel tel: 06-2246 6669
of per mail karindejel@hotmail.com

Technische onderhoudsploeg:
Draagt zorg voor de klusjes in en om de kerk en pastorie.
Contactpersoon: dhr. J.M.V. van Vilsteren

Theme: Overlay by Kaira