Antonius van Padua

Bestuur / Activiteiten

Bestuur en beheer
Pastorale team
Administrator:Mgr. Vicaris A.J. van Deelen
Pastor Jouri Konchenko-Lennarth SDB,   jouril@hotmail.com  06-45144377
Pastoraal werker/ teamcoödinator Lizzy Beenhakker, lizzybeenhakker@gmail.com    06-31901126
Pastoraal werker Diaken Steef Lokken,     diakensteef@gmail.com   06-33385875
Pastoraal werker Nabor Langstraat   pastorlangstraat@gmail.com   06-43132019
Parochiebestuur
De kerk van de H. Antonius van Padua maakt deel uit van de Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, die wordt gevormd door de RK kerken van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet Spijkenisse, Rhoon en Rozenburg. De parochie wordt bestuurd door het Parochiebestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 6 afzonderlijke kerken. Voor elk van de zes kerken is er een Beheercommissie, voor de materiële zaken en een Pastoraatgroep, voor de meer spirituele zaken.
Samenstelling parochiebestuur: (email: bestuur@rk-npg.nl)
Voorzitter:                            Mgr. Vicaris A.J. van Deelen
Vicevoorzitter:                     dhr. J.M.V. van Vilsteren
Secretaris:                            mevr. P.F. Boender, email: centraal@rk-npg.nl
Penningmeester:                dhr. T. Philippa
Lid:                                        mevr. B.W.M.L. van der Loos-van Adrichem
Lid:                                         mevr. T. van Schaijk-Joyce

Beheercommissie Antonius van Padua
De beheercommissie heeft een faciliterende taak. Zij is verantwoordelijk voor ondermeer geld en gebouwen. Sinds 1 maart 2015 wordt de beheercommissie gevormd door:
Voorzitter:                      dhr. F. Verwater (voorzitter@antoniusvanpadua.com)
Secretaris:                     mevr. M. Hoge (secretaris@antoniusvanpadua.com)
Budgethouder:             Vacant
Lid technische zaken: dhr. J.M.V. van Vilsteren
Lid vrijwilligerszaken:  mevr. M Kreutzer (en ledenadministratie)

Pastoraatgroep Antonius van Padua
De pastoraatgroep heeft als hoofdtaak de afstand tussen parochianen en het pastoraal team te overbruggen. De pastoraatgroep moet de spreekbuis vormen van en naar de parochianen. Zij kijken en luisteren zo goed als mogelijk naar wat er in onze locale geloofsgemeenschap leeft. Veel zaken kunnen zij zelf ter hand nemen, maar als het om kwesties gaat, waarbij ook het pastorale team betrokken moet worden, dan worden deze in een vergadering met het pastorale team naar voren gebracht en van advies voorzien. De uiteindelijke beslissing ligt dan bij de pastoor. Op dit moment (oktober 2019) bestaat de pastoraatgroep uit:
Pastoraal werker Lizzy Beenhakker, lizzybeenhakker@gmail.com
mevr. M. Volk (liturgie, catechese / doop / 1e H.Com / Vormsel / Huwelijk  ) tel: 313026 – 06-53705065
mevr. M. Kreutzer (diaconie / ziekenzalving / uitvaarten) tel: 314163 – 06-12267111
Mevr. G. de Wit (Caritas / ouderenzorg) tel.: 0181-507982
Mevr. G. Spijker

Activiteiten
In de kerk zijn veel activiteiten opgezet, die allemaal door vrijwilligers uit de parochie verzorgd worden. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in Jeugd, Spiritualiteit, Diaconie, Verzorging kerk en Overige activiteiten.
Voor informatie kunt U direct contact opnemen met de genoemde contactpersoon, of met de Parochiewacht (tel: 0181-312574, Pastorie, iedere werkdag 9.30-11.30 uur) of per mail: pastorie@antoniusvanpadua.com (de mail wordt alleen op werkdagen en niet elke dag gelezen)
Wegens de lockdown i.v.m. de corona pandemie liggen veel activiteiten nu stil.

Jeugdactiviteiten
Eerste Heilige Communie groep:
Deze bereidt de kinderen voor op dit sacrament gedurende 10 lessen.
De werkgroep start haar activiteiten in januari.
Contactpersoon mevr. K. de Jel, tel: 06-2246 6669
Jongerengroep:
Bedenkt voor en met jongeren vanaf de brugklas-leeftijd activiteiten en thema-avonden, die hun belangstelling hebben. Deze vinden plaats in Brielle, waar ook de jongeren uit Hellevoetsluis welkom zijn.
Contactpersoon mevr. B. van der Loos, tel: 06-15286157 (10age7, Brielle)
Kinderwoorddienst groep:
Deze verzorgt iedere tweede zondag van de maand, tijdens het eerste gedeelte van de Heilige Mis een nevendienst in de parochiezaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Contactpersoon: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026  –  06-53705065
Catechesegroep: (tijdelijk geen activiteiten)
Deze verzorgt elke maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, vanaf half september tot mei, behoudens de schoolvakanties, catecheselessen voor kinderen van groep 5, 6 en 7 van de basisschool.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026  –   06-53705065
Misdienaars:
Als kinderen hun 1e Heilige Communie hebben gedaan kunnen ze zich als misdienaar opgeven.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026  –   06-53705065
Palmpasengroep:
Deze verzorgt de voorbereiding en bezorgadressen voor de Palmpaasstokken en helpt de kinderen bij het versieren van de stokken op woensdagmiddag. Assisteert bij de processie op Palmzondag.
Contactpersoon  mevr. L. de Block, tel: 310745
Vormselgroep:
Bereidt de kinderen voor op dit sacrament. De activiteiten hiervoor starten meestal in de maand februari.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065
Spiritualiteit
Gebedsgroep:
Deze komt elke 1e en 3e woensdag van de maand bijeen van 19.30 tot 22.00 uur. In de maand juli en augustus komt men i.v.m. de schoolvakanties maar éénmaal samen. Contactpersoon mevr. Th. van Schaijk tel: 311806 en dhr. J. v.d.Noort. tel: 06-48115796
Diaconie
Aanvragen doop/1e H.Communie/vormsel en huwelijk:
Verzoeken  hiertoe indienen bij mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065
Melden overlijden:
Dit kan via de noodtelefoon: 06-3097 5817 (dagelijks van 08.00-20.00 uur)
Seniorenvieringen: (tijdelijk geen activiteiten)
Elke derde woensdag van de maand is er om 10.00 uur een H.Mis. Deze H.Mis is in de parochiezaal. De overige woensdagen is de viering om 10.00 uur in de kerk
Wanneer het in de parochiezaal is, is het speciaal voor senioren. Daarna is er dan een gezellig samenzijn. Autovervoer kan op verzoek geregeld worden.
Voor informatie over dit vervoer: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026  –   06-53705065
Werkgroep Caritas:
Deze schenkt op discrete wijze aandacht aan concrete noden en behoeften van parochianen en inwoners van Hellevoetsluis.
Contactpersoon mevr. J.M.Heins-v.Stijn, tel: 314172
Rouw- en Verliesgroep:
Deze werkgroep schenkt aandacht aan nabestaanden na overlijden van een dierbare wanneer er een kerkelijke uitvaart heeft plaatsgevonden.
Contactpersoon mevr. M. Hoge (secretaris@antoniusvanpadua.com)
Ziekencommunie:
Indien u wegens ziekte of verblijf in ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis de communie wilt ontvangen kunt u verzoeken daartoe (laten) indienen bij mevr. M. Kreutzer. Tel: 314163
Zieken en ouderen werkgroep:
Deze draagt zorg voor huisbezoeken, een attentie bij verjaardag, kerst, jubileum en thuiskomst uit het ziekenhuis. Hiervoor kunnen familieleden contact opnemen met:
Contactpersoon mevr. G. de Wit tel: 507982
Ziekenzalving:
In noodgevallen kunt u gebruikmaken van het noodnummer, tel: 06-30 97 58 17,
Indien niet dringend via mail: voorzitter@antoniusvanpadua.com
Verzorging kerk en vieringen
Bloemversiergroep:
Deze verzorgt de bloemen in de kerk.
Contactpersoon dhr. F.Verwater, tel: 624639
Schoonmaakgroep:
Maakt gemiddeld 6 maal per jaar het interieur van de kerk schoon.
Contactpersoon mevr. J.Tromp, tel: 315751
Verzorging kerktuinen:
Contactpersoon dhr. B. Stalpers.
Overige activiteiten
Activiteitencommissie:
Deze organiseert activiteiten met betrekking tot kerkelijke feestdagen, jubilea, jaarlijkse parochiedag. Tevens houdt deze zich bezig met inzamelingsacties voor de kerk of goede doelen.
Contact: tel: 312574 (Pastorie; iedere werkdag 9.30-11.30 uur)
Actie kerkbalans:
Hierbij wordt éénmaal per jaar in de maand januari de envelop van de kerkbalans op de huisadressen van parochianen aangeboden en in de week daarop weer opgehaald.
Contactpersoon mevr. K. de Jel-Rutten tel: 314018 of 06-2246 6669
Gebedsleiders:
Informatie via pastoraatgroep, mevr. Volk-Ziekman tel  313026  –  06-53705065
Koffiegroep:
Deze verleent steun aan parochie bijeenkomsten in samenwerking met andere werkgroepen ter bevordering van de kontakten binnen de parochie gemeenschap.
Contactpersoon  mevr. K. de Jel tel: 06-2246 6669
Koren: (tijdelijk geen activiteiten)
Antoniuskoor, repeteert in de kerk op dinsdagavond van 19.15-20.30 uur
Contactpersoon: dirigent/organist dhr. T.Kloeg, tel: 630759
Dameskoor, repeteert in de kerk op maandagavond van 19.30-21.30 uur
Contactpersoon: Mevr. M Kreutzer. Tel: 314163
Praisekoor, repeteert op donderdagavond vanaf 20.00 uur in de kerk of parochiezaal
Contact: joyfull-family@live.nl  of  dennis.npg@gmail.com
Kosters:
Dragen zorg voor het in gereedheid brengen van alle noodzakelijkheden ten behoeve van de liturgische vieringen.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026  –   06-53705065
Lectoren:
Bieden ondersteuning tijdens de weekendvieringen.
Contactpersoon dhr F. Verwater, tel: 624639
Parochiebibliotheek:
Contactpersoon VACANT
Parochienieuws:
Pieckfijn Parochienieuws is de naam van parochieblad van onze parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. De laatste uitgave van dit Parochieblad vindt u elders op deze website.
Contact:  redactie@antoniusvanpadua.com
Vragen over de bezorging: mevr. K. de Jel tel: 06-2246 6669
of per mail karindejel@hotmail.com
Technische onderhoudsploeg:
Draagt zorg voor de klusjes in en om de kerk en pastorie.
Contactpersoon: dhr. J.M.V. van Vilsteren

Theme: Overlay by Kaira